Гласът на Враня

Home » Гласът на Враня

 

Сдружението работи за развитие на информираността на целевите групи за индивидуалните човешки права, провежда обучения за промяна на нагласите, организира акции за да покаже съществуващите проблеми и работи за тяхното решаване.

Целите на Асоциацията са:
– Насърчаване и защита на човешките права, правата на малцинствата и жените и
правата на детето
– Борба с всички форми на дискриминация

– Интегриране на децата със специални нужди и хората с увреждания в обществото
– Развитие и осъзнаване на универсалните и индивидуални човешки права, осъзнаване
на свободата, себеизразяването и зачитането на собствената идентичност
– Развитие на сътрудничество с организации и асоциации в страната и чужбина чрез
създаване на мрежи.