Законодателство

Home » Законодателство

Законодателство

Министерство на младежта и спорта  http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Law/default.aspx

Министерство на  образованието и науката

https://www.mon.bg/

Министерство  на труда  и социалната политика 

https://www.mlsp.government.bg/zakoni

 1. Европейска комисия.(2017).Работен документ на службите на комисията. Доклад за България за 2017 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Достъпен на: http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-bulgaria-bg_2.pdf
 1. Министерство на младежта и спорта. Национална програма за младежта 2016-2020г. Достъпна на: http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=6pqklMK9dTA%3D
 1. Министерство на труда и социалната политика.(2014). Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020. Достъпна на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=883
 1. Закон за младежта на Република България, (2012 г.), актуализиран на 13 март 2020г., достъпен на https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135786802
 1. Стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 2019— 2027 г. https://news.unabg.org
 2. Стратегията за младежта на ООН „Младеж 2030: работа с и за младите хора“, 2020г.
 3. Националната програма за изпълнение на младежки дейности (НПИМД), 2020г.
 1. Министерски съвет, Общински план за развитие на община Видин 2014-2020г. достъпен на https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1052
 2. Министерски съвет, Общински план за развитие на община Враца 2014-2020г. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1093
 3. Община Враца, Общински план за младежта на община Враца, 2018г. https://www.vratza.bg/bg/1563523456.html
 4. Община Монтана, Общински план за младежта – Монтана за 2020г.  https://montana.bg
 5. Община Ботевград, Общински план за младежта на Ботевград за 2020г. https://botevgrad.bg/ads/view/obshtinski-plan-za-mladezhta-v-obshtina-botevgrad-2020-g–1285