Представяне на програмата за Трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020 г.

Home » Представяне на програмата за Трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020 Г.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансираното и устойчивото развитие на граничния регион България – Сърбия, интегриран в европейското пространство. 

Приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

  1. Подкрепяне на туризма и културното и природно наследство
  2. Инвестиране в младежи, образование и умения
  3. Опазване на околната среда и спомагане адаптирането и смекчаването на изменението на климата, предотвратяване и управление на риска

По приоритетна ос 1: Устойчив туризъм се финансират проекти в следните области:

  • Туристическа атрактивност 
  • Трансграничен туристически продукт 
  • Хора за хора и работа в мрежа

По приоритетна ос 2: Младежи се финансират проекти в следните области:

  • Умения и предприемачество 
  • Хора за хора и работа в мрежа

По приоритетна ос 3: Околна среда се финансират проекти в следните области:

  • Съвместно управление на риска 
  • Опазване на околната среда

Допустимият регион по Програмата обхващат областите от ниво NUTS III или други еквивалентни области, разположени по границата на двете партниращи страни. Допустимите области от Република България включват Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил, а тези в Република Сърбия – Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Общият бюджет на Програмата е 28 986 914 евро.