Проект – Младежка мрежа за лидерство

Home » Проект – Младежка мрежа за лидерство

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА – МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА ЛИДЕРСТВО

Проект „Мрежа за младежко лидерство“ CB007.2.22.053 се изпълнява от Сдружение „Нов път“ България в партньорство със Сдружение „Гласът на Враня“, Сърбия. Проектът е финансиран от  Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Проектът е на стойност 136 664.55 евро

Проектът обхваща Северо-западния регион на България с фокус върху община Враца и област Пчиня в Сърбия с фокус върху община Враня. Планираните дейности ще се изпълняват едновременно от двете страни на границата, което ще гарантира постигането на трансграничен ефект от проекта и постигане устойчивост на резултатите от проекта.

Проектът стартира с подготовката и провеждането на проучване в целевите региони относно възможностите за включване на младите хора в гражданското общество. Проучването ще включва разработване на анализ на съществуващи политики, стратегии, планове и документи за идентифициране на причините за ниското ниво на гражданско участие на младите хора и провеждане на 4 фокус групи в България и 3 в Сърбия. На базата на събраната информация ще бъдат определени необходимите знания и умения за преодоляване на съществуващите дефицити и насърчаване на гражданското участие чрез обучение на младите хора, които са лидери обществено мнение. Ще бъде извършен подбор на 40 младежи от двете страни на границата, които ще преминат обучение по следните модули „Местни и национални младежки политики“, „Изграждане на граждански умения“ и „Лидерство и възможности за развитие“. Обучението ще комбинира предоставянето на теоретични знания с практическа работа в малки групи и ще е насочено към изграждане на умения за включване на младите хора при формирането на местни и национални политики, овладяване на ключови елементи на гражданското участие, решаване на проблеми, разработване на проекти и др. След приключване на обучението младите хора ще разработят нефинансови проекти за решаване на местни проблеми и стимулиране на гражданското участие. При разработването на своите проекти младите хора ще получават подкрепа от експерти с практически опит и висока професионална квалификация (ментори). Проектите ще бъдат представени на младежки лагер „Аз съм млад и активен“. 

Обучените 40 младежи от България и Сърбия ще изградят мрежа, чиято основна цел е да споделят опит и опит в решаването на проблемите на общността и насърчаването на тяхното гражданско участие. Ще бъдат разработени Етичен кодекс и Правила за работата на изградената мрежа, които ще са задължителни за членовете на мрежата. 

По проекта ще бъде изграден и уеб портал „Гаранция за младежта “, чрез който ще бъдат изградени предпоставките за устойчивост на установените връзки между младите хора от двете страни на границата, подкрепа за устойчиво развитие на мрежата за младежко лидерство и предоставяне на възможности за общуване между младите хора чрез използване на съвременни on-line средства. Уеб порталът ще работи като двуезична и двупосочна платформа, която ще предоставя и възможности за търсене на работа на младежите от трансграничните региони, включени в проекта. 

Основните резултати от проекта ще бъдат: 

  • Изграден уеб-портал за млади хора от Северо-западния регион на България  и област Пчиня в Сърбия
  • Проведен 1 трансграничен лагер за обмен на проекти и идеи
  • Изградена мрежа от младежки лидери с активна позиция, знания и умения за гражданско участие във формирането на публични политики