Сдружение Нов път

Home » Сдружение Нов път

 

Информация за организацията 

Сдружение „Нов път“ е българска неправителствена организация, учредена за работа в  обществена полза през 2004 г. Нейната мисия е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, насърчаване на здравето, образованието, науката и културата в подкрепа на групите в неравностойно положение, хората с увреждания и в подкрепа на социалната интеграция. Основните дейности на организацията са в няколко ключови сектора: 

– Заетост: Осигуряване на заетост на представители на различни целеви групи като дългосрочно безработни лица, получаващи месечни социални помощи и хора с увреждания в социално предприятие „Пчела“, както и по различни проекти, финансирани от ЕСФ. 

– Социални услуги: Развитие на социални услуги, предоставяни на различни целеви групи в неравностойно положение, бедност и социална изолация; хора с увреждания; представители на малцинствата и дългосрочно безработните  чрез предоставяне на социални услуги. Сдружението работи за защита правото на детето да расте в семейна среда; за мотивиране на децата да посещават училище, да се реинтегрират в училищната среда; да сключват брак, когато са изградили психическа, емоционална и физическа готовност за поемане на отговорност за бъдещото поколение; за предотвратяване на семейното насилие чрез коригираща работа и др.

– Здравеопазване: Профилактика и здравно образование; провеждане на информационни кампании; формиране на нагласи у децата и младежите за изграждане на отговорност за собственото им здраве; консултиране относно семейното планиране, изграждане на партньорска мрежа за подобряване на достъпа до здравни грижи и качествени грижи, превенция на туберкулозата чрез ранно откриване и диагностициране на туберкулоза и др.

– Образование: Работа за равен достъп до образование и обучение на деца от етнически малцинства в много ранна възраст. Сдружението работи за изграждане на човешки капацитет в ромската общност чрез подкрепа на учениците за придобиване на средно и висше образование; предотвратяване на ранното отпадане от училище; работа с родители и семейства на деца, мотивация за обучение през целия живот и др. 

– Приобщаване на ромите: Подкрепа на ромските общности за активно участие в процесите на вземане на решения, включване при разработването на стратегически програми, проекти и документи за ангажиране на местни ромски общности в процеса на мониторинг на изпълняваните стратегии, програми, планове и др. с фокус върху ромите и прилагането им от неправителствени организации, институции, общини и други.

– Организацията е изградила капацитет за управление на проекти, финансирани от различни източници, включително от ЕС. Освен това, Сдружение „Нов път“ разполага с екип от експерти за работа на пълен и непълен работен ден с опит в предоставянето на психологически консултации на възрастни, педагогическа помощ за деца, социални услуги за хора с увреждания и уязвими групи, мониторинг на оказваната персонална и социална помощ и провеждане на обучения на специалистите  за изграждане на необходимите навици за осъществяване на ежедневната им работа. 

Една от основните дейности на организацията от създаването ѝ е работата с млади хора, основно от ромска общност и подкрепата им за социална и образователна интеграция.