Конференции за старт на проекта

Конференции за старт на проекта

В България и Сърбия се проведоха пресконференции за стартиране на проект “Младежка мрежа за лидерство”. Проектът е на стойност 136 664,55 евро и е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia, CCI No 2014TC16I5CB007, 2014-2020 година. Сдружение „Нов път“ изпълнява проекта в партньорство със Сдружение „Гласът на Враня“, Сърбия. 

Проектът обхваща Северозападния регион на България с фокус върху община Враца и област Пчиня в Сърбия с фокус върху община Враня. Планираните дейности ще се изпълняват едновременно от двете страни на границата, което ще гарантира постигането на трансграничен ефект от проекта и устойчивост на резултатите от проекта. Изпълнението на проекта стартира на  27 ноември  2020  и ще приключи на  27 февруари 2022 г. 

Проектът стартира с подготовката и провеждането на проучване в целевите региони относно възможностите за включване на младите хора в гражданското общество. Ще бъде разработен анализ на съществуващи политики, стратегии, планове и документи за идентифициране на причините за ниското ниво на гражданско участие на младите хора и ще бъдат проведени 4 фокус групи в България и 3 в Сърбия. 

На базата на събраната информация ще бъдат идентифицирани причините за ниската степен на включване на младите хора при определяне на местните политики и ще бъдат определени примерни теми за обучение младежки лидери. В обучението ще бъдат включени 40 младежи (20 от България и 20 от Сърбия). 

Планирани са 3 двудневни модула за обучение в следните тематични области – „Местни и национални младежки политики“, „Изграждане на граждански умения“ и „Лидерство и възможности за развитие“. 

С помощта на опитни експерти (ментори) участниците в обученията ще разработят нефинансови проекти за решаване на актуални местни проблеми. Тези проекти ще бъдат обсъдени на лагер „Аз съм млад и активен“ и ще бъдат популяризирани сред местните общности чрез провеждане на обществено обсъждане на всеки от 40-те разработени проекти.

Целта на проекта е да бъде изграден местен капацитет и мрежа от младежки лидери с активна позиция, знания и умения за гражданско участие във формирането на местни публични политики. В подкрепа на работата на трансграничната младежка мрежа ще бъде създаден и web portal „Гаранция на младежта“.

dav

Линкове и материали от конференция за старт на проекта

Leave a Reply

Your email address will not be published.