Провеждане на фокус групи в Трансграничен регион и разработване на Доклад за местните и национални младежки политики и техните резултати 2014-2017 г. в България и Сърбия

Провеждане на фокус групи в Трансграничен регион и разработване на Доклад за местните и национални младежки политики и техните резултати 2014-2017 г. в България и Сърбия

Проектът“ Младежка мрежа за лидерство“ е свързан с идентифициране на причините за ниското ниво на гражданско участие на младите хора в граничния регион, определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за тяхното преодоляване, и ще насърчи гражданското участие и обучение на млади хора, които са лидери обществено мнение.

Целта е младите хора да предадат придобитите знания и умения на други членове на своята общност и да допринесат за положителни промени в нея. В периода от месец януари до месец май 2021 г. в двете страни беше проведено проучване на официални документи в периода 2014-2020 г., което очертава включването на младите хора в гражданското общество и възможностите за насърчаване на тяхното участие в обществения живот. В него се търсят данни за нивото на младежко участие във вземането на решения и формулирането на политики и ще се идентифицират проблемите, които са предпоставка за ниското ниво на участие на младежите в гражданското общество.

За да се идентифицират проблемите, които водят до ниското им ниво на активност, бяха проведени 4 фокус групи в България (Видин, Монтана, Враца, Софийска област) и 3 фокус групи в Босилеград, Враня и Търговище, Сърбия. Въз основа на резултатите от документалното проучване и фокус групите беше определено какви знания и умения са необходими за решаване на идентифицираните проблеми, а пакетът от знания и умения ще бъде във фокуса на обучението на младите хора.

Въз основа на анализа на документите и резултатите от фокус групите беше изготвена матрица от проблеми, свързани с гражданското участие на младежите, която ще бъде използвана за идентифициране на темите, включени в Програмата за активно участие на гражданите.

От проучването и анализа на фокус групите беше изготвен Доклад за местните и национални младежки политики и техните резултати 2014-2017 г. в България и Сърбия.


Leave a Reply

Your email address will not be published.