Стартира процедура за избор на изпълнител

Стартира процедура за избор на изпълнител

Сдружение „Нов път обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет “ Услуги по логистика и провеждане на  10 тренинги, 2  дискусии, 2 информационни кампании  и  2 изнесени обучения, в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Офертите се подават само и единствено   чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Прогнозна стойност в лева:  33 666,67   ( тридесет и три хиляди шестотин  шестдесет и шест   лева  и 0,67 стотинки )  лева без ДДС.

Място за изпълнение на услугата: България

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 09.08.2022 г., 00.00 часа.

Пълният текст на публичната покана и документите може да изтеглите от

https://eumis2020.government.bg

https://network.newroad.bg

Документи:

Публична покана_160_ZUSESIF_p (1)

Приложение 1 Образец на оферта_160

Приложение 2 декларация на кандидата _160

Приложение 3 Списък на услугите

Приложение 4 проекто договор_160.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.