Процедура за избор на изпълнител

Процедура за избор на изпълнител

Сдружение „Нов път обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет “ Услуги по логистика и провеждане на  10 тренинги, 2  дискусии, 2 информационни кампании  и  2 изнесени обучения, в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Офертите се подават само и единствено   чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Прогнозна стойност в лева:  33 666,67   ( тридесет и три хиляди шестотин  шестдесет и шест   лева  и 0,67 стотинки )  лева без ДДС.

Място за изпълнение на услугата: България

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите е 18.11.2022 г., 00.00 часа. 

Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите от 

https://eumis2020.government.bg

https://network.newroad.bg

Документи:

Публична покана

Приложение 1 Образец на оферта

Приложение 2 Декларация на кандидата

Приложение 3 Списък на услугите

Приложение 4 Проекто-договор

Leave a Reply

Your email address will not be published.