За успешния път на Сдружение „Нов път“

За успешния път на Сдружение „Нов път“

Сдружение “Нов път” е българска неправителствена организация, учредена за работа в обществена полза през 2004 г. Нейната мисия е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, насърчаване на здравето, образованието, науката и културата в подкрепа на групите в неравностойно положение, хората с увреждания и в подкрепа на социалната интеграция. Основните дейности на организацията са в няколко ключови сектора:

Заетост: Осигуряване на заетост на представители на различни целеви групи като дългосрочно безработни лица, получаващи месечни социални помощи и хора с увреждания в социално предприятие “Пчела”, както и по различни проекти, финансирани от ЕСФ.

Социални услуги: Развитие на дейности за подкрепа на възрастни хора в домашна среда, супервизия и обучение на доставчици на услуги. Сдружението си партнира успешно с различни общини от област Враца.

Здравеопазване: Профилактика и здравно образование; провеждане на информационни кампании; формиране на нагласи у децата и младежите за изграждане на отговорност за собственото им здраве; консултиране относно семейното планиране, изграждане на партньорска мрежа за подобряване на достъпа до здравни грижи и качествени грижи, превенция на туберкулозата чрез ранно откриване и диагностициране на туберкулоза и др.

Образование: Работа за равен достъп и качествено образование, развитие на ролеви модели в най ранна детска възраст, прилагането и адаптирането на нови подходи в работата с деца от уязвими общности както и работа с родителите и разширеното семейство на децата.

Сдружението работи за изграждане на граждански активни млади хора от различен етнически произход , подкрепа за придобиване на средно и висше образование; мотивация за обучение през целия живот и др.

Застъпничество: Екипа работи за подкрепа на ромските общности за активно участие в процесите на вземане на решения, включване при разработването на стратегически програми, проекти и документи за ангажиране на местни ромски общности в процеса на мониторинг на изпълняваните стратегии, програми, планове и др. с фокус върху ромите и прилагането им от неправителствени организации, институции, общини и други.

Организацията е изградила капацитет за управление на проекти, финансирани от различни източници, включително от ЕС. Освен това, Сдружение “Нов път” разполага с екип от експерти за работа на пълен и непълен работен ден с опит в предоставянето на психологически консултации на възрастни, педагогическа помощ за деца, социални услуги за хора с увреждания и уязвими групи, мониторинг на оказваната персонална и социална помощ и провеждане на обучения на специалистите за изграждане на необходимите навици за осъществяване на ежедневната им работа.

Един от последните проекти на Сдружението е свързан с медийното образование и активната гражданска позиция на обществото ни. Фокусът на проекта „Медийно образование за активно гражданство“ са хората от нашите малки общини – Хайредин, Роман, Оряхово – успяхме да ги накараме за малко да се огледат около себе си и да започнат да различават фалшивите новини и дезинформацията, всеки ден медиите излъчват огромен поток от информация, случки , добри и лоши новини и обикновеният човек често се губи и не успява да разбере, да извлече най – важното за самият него. А изпълнените дейности по проекта допринесоха за повишаване на нивото на медийната грамотност на участниците, за изграждане на умения за разпознаване на фалшивите новини и за противодействие на дезинформацията. Проекта е финансиран по Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет No 1: Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

За времето от своето създаване сдружението успява да натрупа сериозен опит, експертиза и капацитет в работата с представители от различни етнически малцинства. Сдружението е една от малкото организации, които успяват да развиват мащабна дейност на територията на Северозападна България, работейки с грижа и мисъл за всеки един човек от региона.

В своята работа Сдружението успешно си взаимодейства с общинските администрации от области Враца, Видин и Монтана; училища и детски градини; филиалът на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Враца; читалища; неправителствени организации от цялата страна.

Сдружението има реализирани успешни проекти с международни партньори:

  • Фондация за икономическо развитие на малките предприятия (SEED), Будапеща, Унгария – проект „Партньорство в подкрепа на предприемачеството“
  • Младежката организация „Гласът на Враня“ Република Сърбия – проект „Младежка мрежа за лидерство“.

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ www.activecitizensfund.bg.

За успехите в социалното предприемачество – историята на „Пчела“

Към Сдружението функционира социално предприятие за отглеждане на пчели и производство на мед, което подкрепя реализацията на различни дейности. Неговата мисия е да създава възможности и условия на хора от малцинствата, дълготрайно безработни и хора с увреждания, да придобият трудови навици и умения в областта на пчеларството, които ще им помогнат да реализират собствен път за интегриране и социализиране в обществото.

За предизвикателствата и успехите в социалното предприемачество разказва Михаил Михайлов, председател на УС на Сдружение „Нов път“:

„Казвам се Михайл Михайлов, ветеринарен техник по професия, от 2004 г. съм Председател на УС на Сдружение с нестопанска цел „ Нов път“ Хайредин. От 2008 г. екипът на сдружението налага модела на социалното предприемачество на територията на област Враца. Превърнахме каузата в реалност и вече 15 години поддържаме изграденото социално предприятие „ Пчела“ за производство на мед и пчелни продукти. По различни програми успяхме да увеличим броя на пчелните семейства от 50 на почти 200. През годините предадохме професията „пчелар“ на редица пчелари, които подпомагаме и в момента за пласиране на пчелната продукция и с поддържащи форми на обучения и споделяне на добри практики.

От тогава до днес продължаваме да надграждаме както в изграждането на предприятието така и в капацитета на екипа ,включих се с интерес в първото обучение по предприемачество по Програма “BASE Враца – Моят бизнес е моето бъдеще” на Регионално сдружение на малкия и среден бизнес – Враца, финансирана от Фондация „ Америка за България“.

Обучителната програма беше интерактивна, интересна, включваща ментори от реалния бизнес, които чрез различни методи успяха да ни включват в процеса на овладяване на знанията и информацията, така че да ни мотивират да развием идеите си.

Представеният бизнес план за повишаване на добивите на мед на социално предприятие “Пчела” беше подкрепен финансово в края на Програмата. По този начин успяхме да повишим капацитета си и да произвеждаме още по-качествени продукти.“

Трудно, но с търпение, вяра и ежедневна работа , екипа успява да реинвестира печалбата от произведената продукция на предприятието в общо полезните дейности на сдружението.

PDF файл може да изтеглите от тук.

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“  www.activecitizensfund.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.