Сдружение Нов път все включи като партньор в нов проект към община Враца

Сдружение Нов път все включи като партньор в нов проект към община Враца

 

От месец март 2022 Сдружение Нов път е партньор на община Враца в изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

В проекта  Екипа от специалисти на сдружението ще изпълнява две дейности :

Дейност  „Подобряване достъпа до образование на деца и ученици от етническите малцинства и от уязвими групи от община Враца и стимулиране активното включване на родителите им в образователния процес“ и дейност Повишаване информираността относно  социалните и  здравните права, насърчаване  семейното планиране  и повишаване на здравна култура на  лица от уязвими групи  “ .

Дейността  Подобряване достъпа до образование на деца и ученици от етническите малцинства и от уязвими групи от община Враца и стимулиране активното включване на родителите им в образователния процес“      е насочена към активното включване на родителите им в образователния ,процес чрез изграждане на Училище за родители – провеждане на тренинги, обучение и обществени дискусии. В нея ще се включат 120 родители или представители на разширените семейства на децата и учениците от ДГ „ Звънче“ и ОУ „ св. СВ. Кирил и Методий“ гр. Враца.

Двете информационни кампании включени в  дейност „Повишаване информираността относно  социалните и  здравните права, насърчаване  семейното планиране  и повишаване на здравна култура на  лица от уязвими групи  “ са насочени към различни представители на целевите групи по проекта. Цели се повишаване на информираността на целевите групи в областта на здравните , социалните и икономическите права, които гарантират, че на всеки човек са предоставени условията, осигуряващи му възможността да задоволи своите основни икономически и социални потребности. Планираме срещи и беседи с медицински специалисти в областта на репродуктивното здраве, профилактиката и превенцията на различни видове заболявания и проблеми свързани с отглеждането на децата .Информационните кампании ще достигнат до 300 представителя на целевата група.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.