Заключителни конференции

Заключителни конференции

Заключителна конференция

От месец ноември 2020 година Сдружение „Нов път“, България в партньорство със Сдружение „Гласът на Враня“, Сърбия стартираха изпълнението на   проект „Мрежа за младежко лидерство“ CB007.2.22.053. Проектът е на стойност 136 664,55 евро и е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia, CCI No 2014TC16I5CB007, 2014-2020 година.

Проект „Мрежа за младежко лидерство“  обхваща трансграничните райони на България и Сърбия. Планираните дейности  се изпълняват едновременно от двете страни на границата, което гарантира постигането на трансграничен ефект от проекта и устойчивост на резултатите от проекта. 

Проектът стартира с подготовката и провеждането на проучване в целевите региони относно възможностите за включване на младите хора в гражданското общество. Разработен бе анализ на съществуващи анализ на съществуващите политики, стратегии, планове и документи и бяха проведени 4 фокус групи в България и 3 в Сърбия. 

На базата на събраната информация бяха идентифицирани причините за ниската степен на включване на младите хора при определяне на местните и национални младежки политики и бяха определени примерни теми за обучение на младежки лидери. В обучението  се  включиха  40 младежи (20 от България и 20 от Сърбия). 

Проведени бяха 3 двудневни обучителни  модула в следните тематични области – „Местни и национални младежки политики“, „Изграждане на граждански умения“ и „Лидерство и възможности за развитие“. 

С помощта на опитни експерти (ментори)  от двете  страни  участниците в обученията разработиха  40 нефинансови проекти за решаване на актуални местни проблеми, идентифицирани от самите участници в обученията. Тези проекти бяха  обсъдени на младежки лагер „Аз съм млад и активен“ в България с онлайн  участието на младежите от Сърбия  и бяха  популяризирани сред местните общности от самите участници. 

Изградена бе трансгранична младежка мрежа и web portal „Гаранция на младежта“, който подкрепя нейната дейност.

С изпълнението на планираните дейности бе постигната целта на проекта, която е да бъде изграден местен капацитет и мрежа от младежки лидери с активна позиция, знания и умения за гражданско участие във формирането на местни публични политики. 

Към презентацията

https://www.eufunds.bg/bg/node/9341

https://www.youtube.com/watch?v=zy-CJWPlICE

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/222502-sdruzhenie-%E2%80%9Enov-pat%E2%80%9C-predstavi-rezultatite-ot-proekta-si-%E2%80%9Emrezha-za-mladezhko-li

https://bnr.bg/horizont/post/101604097/40-mladeji-ot-balgaria-i-sarbia-rabotiha-po-proekt-za-transgranichno-satrudnichestvo?fbclid=IwAR3DfXEh5EoKfeOXbFDDtGK0Cjopz4PHHrG-68VmKBFSD5vhyb9pmeE8vOg

https://www.facebook.com/ranovnedelia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.