ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Обява за набиране на изпълнители по проект  № BG05M9OP001-2.056-0019  „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“  по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Сдружение „ Нов път“   изпълнява  като партньор на Община Враца  Проект № BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“ по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2      в периода от 01 януари 2022 до 30 юни 2023 г.   Във връзка с изпълнение на дейност „Повишаване информираността относно  социалните и  здравните права, насърчаване  семейното планиране  и повишаване на здравна култура на  лица от уязвими групи  “     Сдружението обявява следните  свободни позиции от 01 юли  2022 до 28 февруари 2023 г.   както следва:

I Лектори   в информационна Кампания за социалните и здравните права  –  8  броя  отговарящи на следните изисквания :

  1. Образование: Виеше образование степен „магистър“ по „Медицина“ ,„3дравен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Социални дейности и политики“, „Социална работа и медиация“ „Финанси“ или еквивалентни съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване Класификатор на областите на виеше образование и професионалните направления.
  2. Общ професионален опит: 5 години.
  3. Специфичен опит: 2 години опит в изпълнението на дейности за превенция и профилактика на заразни и/или социално-значими заболявания и работа с рискови групи.

II Лектори в Кампанията за насърчаване на семейното планиране-  8  броя  отговарящи на следните изисквания :

  1. Образование: Виеше образование степен „магистър“ по „Медицина“ ,„3дравен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Социални дейности и политики“, „Социална работа и медиация“ „Финанси“ или еквивалентни съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване Класификатор на областите на виеше образование и професионалните направления.

2.Общ професионален опит: 5 години.

3.Специфичен опит: 2 години опит в изпълнението на дейности за превенция и профилактика на заразни и/или социално-значими заболявания и работа с рискови групи.

Заплащането на всички е съгласно  заложените в бюджета на проекта финансови средства.

В рамките на дейността  Лекторите   ще извършат  следните задачи : Разработват и  представят   материали   –  лекция, презентация, казуси и др.  и  ги представят по време   на  информационните кампании с целевите групи по проекта.  Заетостта на всеки един  е в рамките на 8  часа / за подготовка и изпълнение/ на една тема.

Необходими документи за кандидатстване :

  1. Автобиография в формат Европас.
  2. Документи на завършена образователна степен – копие заверено с гриф „ Вярно с оригинала“
  3. Други документи , удостоверения и референции.

Краен Срок за подаване на документите :   23 юни  2022 г.

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с обратна разписка/, или   лично в офиса на организацията :  п.к.3357 , област Враца  с. Хайредин, ул. Дафинка Чергарска № 9  или на електронна поща  :   new_road @abv.bg   с надпис За Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“

За повече информация: Михайл Михайлов,   е-mail: new_road@abv.bg

Име на организацията: Сдружение Нов път  – Е-mail: new_road@abv.bg  Телефон за връзка: 0888112310

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.