Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на  дейности по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство „

Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на дейности по Проектно предложение ACF/950 „ Медийно образование за активно гражданство „

От месец  септември  2022 Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на  дейности по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство „  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   № 1: Подобрена демократична култура и гражданска   осведоменост на Фонд Активни граждани   по ФМ на ЕИП 2014-2021

Продължителността на проекта е 12  месеци  до  месец август 2023 г.

Основният проблем, към чието решаване е насочен проектът е   преодоляване на дефицити в медийната грамотност и липсата на   умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията   сред целевите групи и крайните потребители. Проблемът стана  видим и особено значим при оценката и реакцията на части от населението във връзка с войната в Украйна. Целта на проекта е  чрез разработване на образователни и информационни инструменти   и материали, провеждане на обучителни и информационни събития  да допринесе за подпомагане на медийната грамотност и гражданското образование в областите Враца, Монтана и Видин.

За  постигане на целта на проекта планираме разработване на  информационни и образователни инструменти и материали – 2  казуса, 1 онлайн симулация, минимум 2 информационни материали,  2 презентации, „Наръчник за медийна грамотност“ и Брошура с  образователни инструменти за медийна грамотност (европейски и български); провеждане на 1 обучение и 6 информационни срещи.

Общият брой на участниците в планираните събития/инициативи е 145. Крайният резултат е повишаване на медийната грамотност и   изграждане на умения за разпознаване и противодействие на  дезинформацията. Преки ползватели по проекта са граждански  организации и публични институции (на национално и местно ниво).

А материали по проекта  може да видите на фейсбук страницата на Сдружение „ Нов път „

Контакти

Сдружение „Нов път“ България

П.к. 3357 ,  Село Хайредин, област Враца , ул. „ Дафинка Чергарска“ № 9, тел. за връзка  0896782469, е- mail:  new_road@abv.bg

Проекта се  финансира в  рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г

Leave a Reply

Your email address will not be published.