Mедийният експерт   и  експертите  образователни  дейности работиха по  разработване на пакет от   информационни и образователни инструменти и материали

Mедийният експерт   и  експертите  образователни  дейности работиха по  разработване на пакет от   информационни и образователни инструменти и материали

От месец  септември  2022  медийният експерт   и  експерите   образователни  дейности на Сдружение   Нов път   в  изпълнение на  дейност Разработване на информационни и образователни инструменти и   материали по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство „  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   № 1: Подобрена демократична култура и гражданска   осведоменост на Фонд Активни граждани   по ФМ на ЕИП 2014-2021   работиха по  разработване на пакет от  информационни и образователни инструменти и материали, които  ще бъдат използвани по време на 7 инициативи    по  проекта , на територията на  областите Враца, Монтана и Видин.

Ще бъдат разработени 2 казуса, 1 онлайн симулация, минимум 2 информационни материали,

2 презентации, един кратък „Наръчник за медийна грамотност“ и   Брошура с образователни инструменти за медийна грамотност .

Фокусът на дейността е върху повишаване на медийната грамотност   и гражданското образование на крайните потребители и   противодействие на дезинформацията.

Човекът на 21 век иска все по-лесно да се ориентира в  информационното пространство и все по-лесно да достига до това,   което го интересува. За да ползва пълноценно всички налични

информационни ресурси, обаче, той трябва да бъде информационно  грамотен. Медийната грамотност е от особено значение и важност  за уязвимите групи и хора в риск от бедност. Тези групи са по- податливи на ненадеждна информация и пропаганда .Изследване на Центъра за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни  изследвания и комуникации“ показва не само че речта на омразата и враждебността към ромите е най-популярната и общоприетата

форма на изключването им от обществения и гражданския живот, но  и че именно към тази малцинствена група се проявяват най-  високите нива на предразсъдъци от младежи в социалните мрежи.

Медийната грамотност представлява комплексна компетентност за достъп, анализ, оценка, създаване и разпространение на медийно съдържание. Иначе казано, технологичният прогрес, навлизането на медиите във все повече и повече аспекти на живота, прави техните потребители все по-уязвими. Следователно гражданите трябва да разполагат със способността да използват и да се възползват от медиите, а не да попадат в плен на фалшиви новини, манипулации и заблуда. Тоест, нужно е хората да придобият нови компетенции, изграждащи естеството на медийната грамотност, умения и нагласи, далеч излизащи от рамките на традиционната грамотност.

За  постигане на целта на проекта планираме разработване на  информационни и образователни инструменти и материали – 2  казуса, 1 онлайн симулация, минимум 2 информационни материали,  2 презентации, „Наръчник за медийна грамотност“ и Брошура с  образователни инструменти за медийна грамотност (европейски и български); провеждане на 1 обучение и 6 информационни срещи.

Повече за предвидените дейности, включени в проекта ще научите  фейсбук страницата  и сайта на Сдружение „ Нов път „

Контакти

Сдружение „Нов път“ България

П.к. 3357 ,  Село Хайредин, област Враца , ул. „ Дафинка Чергарска“ № 9, тел. за връзка  0896782469, е- mail:  new_road@abv.bg

Проекта се  финансира в  рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г

Leave a Reply

Your email address will not be published.