Медийно образование за активно гражданство

Медийно образование за активно гражданство

Преодоляването на дефицитите по отношение на медийна грамотност е изключително важно за изграждането на жизнена общност от активни граждани, които участват дейно в обществено значимите процеси и инициативи.

За преодоляване на идентифицираните дефицити е необходимо както предоставяне на нова информация и знания (разработване на образователни и информационни материали и инструменти), така и осигуряване на възможност за дискусии, обсъждания, работа в дигитална среда.

Човекът на 21 век иска все по-лесно да се ориентира в информационното пространство и все по-лесно да достига до това, което го интересува. За да ползва пълноценно всички налични информационни ресурси обаче, той трябва да бъде информационно грамотен. Повишената медийната грамотност и медийното образование е от особено значение и важност за уязвимите групи и хора в риск от бедност. Те трябва да овладяват нови знания и умения, които ще им помагат да се ориентират в изобилието от информация и да работят по-успешно и ползотворно с различни канали на информация.

Именно това е фокусът на проекта „Медийно образование за активно гражданство“, изпълняван от Сдружение „Нов път“ и финансиран по Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет No 1: Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg.

Проектът се реализира в области Враца, Монтана и Видин, като за целите на проекта бяха разработени и популяризирани сред целевите групи информационни, обучителни и рекламни материали, касаещи медийно образование. С дейностите по проекта от Сдружението допринасят за подобряване на медийната грамотност и изграждане на умения за противодействие на дезинформацията.

По време на обученията и информационните събития в региона, лекторите не само предоставиха нова информация, но и чрез редица интерактивни методи се стремяха да изграждат умения за прилагане на тези знания с фокус върху повишаване на медийната грамотност и умения за противодействие на дезинформацията. Участниците в обучението имаха възможност да споделят свои добри практики, да поставят на обсъждане въпроси, които ги вълнуват и заедно с лекторите да търсят ефективни методи и подходи за решаването им.

Разработената интерактивна игра „ Какво знаем за дезинформацията“ от Доц. Милена

Добрева – преподавател в СУ предоставена за ползване от участниците в проекта беше посрещната с интерес и забавление от участниците в обучението и информационните срещи.

Според участниците в обучението, то е било с голяма практическа полезност и навременно. Получената информация и инструментариум ще бъде използван от участниците в пряката им работа и във взаимодействието с близкото им обкръжение.

Информационните събития постигнаха своята основна цел – повишаване на медийното образование на участниците и изграждане на умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията. Събитията протичаха в неформална обстановка, стимулираща активното включване на всеки участник, провеждаха се активни дискусии по реални казуси.

Проведената конференция на тема на тема „Медийно образование за активно гражданство“ събра на една маса различни представители на целевите групи – медии, академични среди и образователни институции -можещи да оказват влияние върху формирането на общественото мнение и решаването на важните проблеми на нашето съвремие, като разпознаването на дезинформацията и изграждане на умения за превенция, провеждане на целенасочени въздействия за насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование на целевите групи и популяризиране на положителният имидж на неправителствените организации. Представените практики от изявени лектори – журналиста Кристина Христова председател на Коалиция за медийна грамотност, Мария Димитрова, от Асоциацията на европейските журналисти- България , разследващ журналист; представяне на онлайн играта по проекта от доц.

В помощ на целевите групи и крайни потребители, освен разработените образователни и информационни материали, бе изготвен и списък с линкове към образователни материали, разработени по други проекти, част от които са:

Европейски съюз, Learning corner – Да разпознаваме и да се борим с дезинформацията (europa.eu)

Фалшивите новини – Postvai.COM
Наръчници и методологии – КОАЛИЦИЯ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ (gramoten.li)

Медийна-грамотност-в-класната-стая-2019.pdf (aej-bulgaria.org)

Пътеводител-за-проверка-на-факти-2023.pdf (aej-bulgaria.org)

Дейностите по проекта допринасят съществено за повишаване на нивото на медийната грамотност на участниците в събитията по проекта,както и допринасят за изграждане на умения за разпознаване на фалшивите новини и за противодействие на дезинформацията.

Разработените материали по проекта могат да бъдат намерени тук.

 

PDF файл може да изтеглите от тук.

 

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“  www.activecitizensfund.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.